Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน สายโท 11 ใต้ หมู่ 12 [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. บ้านสานโท 10 ใต้ หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างการขยายท่อจ่ายน้ำปะปา สายโท 10 เห [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสามย [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ e-bidding [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศ-เรื่อง-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-งบประมาณ-พ.ศ.-2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 56 
ประกาศ-เรื่อง-แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 56 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านสายโท 10 เหนือ หม [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 88 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 83 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 37 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 111 
 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
 
 

 
 
บร 0023.5/ว 2117 1-การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
บร 0023.5/ว 2117 2-การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 21 มี.ค. 2562 ]     
บร0023.5/ว2133 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
บร0023.5/ว2113 1-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
บร0023.5/ว2113 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
บร0023.5/ว2113 3-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
บร0023.5/ว234,235 1-นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว234,235 2-นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2562 ]   
บร0023.4/ว182 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยฯ  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
บร0023.4/ว194 ขอปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2562 ]   
บร0023.4/ว193 ขอปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติม  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว1879 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2562 ]   
0023.5/ว1500 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]   
บร 0023.5/ว 1340 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล [ 15 ก.พ. 2562 ]   
ศธ521027/ว085 ขอความอนุเคราะห์การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เพิ่มเติม [ 13 ก.พ. 2562 ]   
0023.5/ว1206 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 [ 13 ก.พ. 2562 ]   
0023.5/ว1205 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า [ 13 ก.พ. 2562 ]   
บร 0023.3/ว 1184 การสำรวจรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]   
บร 0023.3/ว 1183 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
บร 0023.3/ว 126 การรายงานความคืบหน้าโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล [ 12 ก.พ. 2562 ]   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556